Liên kết phát triển vùng dược liệu
  • Phân bố địa lý 8 vùng dược liệu Việt Nam

    Phân bố địa lý 8 vùng dược liệu Việt Nam

    Quy hoạch các vùng rừng, các vùng có dược liệu tự nhiên ở 8 vùng dược liệu trọng điểm bao gồm Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

Cây dược liệu - Dược liệu quý